Dokument wewnętrzny ZPSM w Szczecinie

Instrukcja:
1. Wypełnij formularz
2. W pola, które nie będziesz wypełniał, wpisz "nie dotyczy"
3. Wydrukuj formularz używając kombinacji klawiszy "ctr + p"
4. Wyślij wypełniony formularz bez podpisów (kliknij na przycisk "Wyślij" na samym dole formularza). Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail matki/opiekuna prawnego (zaznaczony na czerwono)
5. Wydrukowany i podpisany formularz złóż w sekretariacie Szkoły do 13 maja 2024 r.

Uwaga: Aby zachować czytelność formularza szerokość okna przeglądarki musi wynosić minimum 1000 pikseli.

logo szkoły ZPSM w Szczecinie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W SZCZECINIE

Wybieram instrument lub specjalność:

Instrument/Specjalność (alternatywny drugi wybór):


 1.        
 2.     
 3.    
 4. Dokładny adres zamieszkania:
     
     
 5.    
 6. Imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej:
  Matki/opiekuna prawnego:
     
    
  Ojca/opiekuna prawnego:
     
      
 7. Wykształcenie ogólne ucznia (szkoła, klasa, adres szkoły):
     
 8. Wykształcenie muzyczne kandydata (dotyczy szkół II st.):
     
 9. Załączniki do kwestionariusza:
 10. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia w obowiązującym terminie, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły artystycznej, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2024 r. Niezłożenie w terminie, zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

data ..................................

Podpis rodzica / kandydata pełnoletniego ..................................

OŚWIADCZENIE

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/37 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kandydata w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie dla celów organizacyjnych podczas rekrutacji do ZPSM.

data ..................................

Podpis rodzica / kandydata pełnoletniego ..................................

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym (tymczasowym zaświadczeniu tożsamości) lub metryce urodzenia
 2. Szkoła zastrzega sobie (w sytuacjach szczególnych) możliwość poproszenia kandydata o zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu muzyka.
 3. Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych.

Załącznik do WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH
SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W SZCZECINIE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
– REKRUTACJA DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W SZCZECINIE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 13, 70-561 Szczecin, tel. +48 91 488 13 56, e-mail: sekretariat@zsm2.szczecin.pl, reprezentowany przez dyrektora szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Poczopko, e-mail: iod@zsm2.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pan/Pani dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do ZPSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie
 4. Dane osobowe Pana/Pani i Pana/Pani dzieci są przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. a), lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b – RODO, ustawy Prawo Oświatowe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.
 6. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, oraz w celach udzielania wsparcia uczniom zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.
 7. Podanie danych Pana/Pani oraz Pana/Pani dzieci jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka, stanie zdrowia dziecka. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym takim jak: policja, sądy, organy ścigania, prokuratura, organom nadzoru oświatowego na podstawie stosownej podstawy prawnej.
 9. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy ZPSM przeprowadzający rekrutację.
 10. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz danych swojego dziecka, prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.
 11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej organizacji międzynarodowej.

data ..................................

Podpis rodzica / kandydata pełnoletniego ..................................